EXIT
41
I-15 (Ontario Freeway) – Barstow, San Diego
Ontario, California