EXIT
31
I-238 to I-580 – Castro Valley, Stockton, Fresno
San Leandro, California