Exit 198onI-40 Eastbound
Left 0.14 mi
Dennys
2306 E. Lucky Lane, Flagstaff, AZ 86001