Exit 19onI-880 Southbound
Right 0.74 mi
Popeyes
35193 Newark Blvd, Newark, CA 94560