Exit 4onI-280 Westbound
Right 2.37 mi
Food white 28@2x
Rangoli India Restaurant
3695 Union Ave, San Jose, CA 95124